Ordlista

HBTQI är en förkortning som står för Homosexuell, Bisexuell, Transperson, Queer och Intersex. Förkortningen rör könsidentitet och sexuell identitet och används till exempel när man pratar om gruppen hbtqi-personer.

Ord som rör kön, könsidentitet, könsuttryck
Kön
handlar om kropp, könsidentitet och könsuttryck. Det vill säga hur man identifierar sig och hur man väljer att uttrycka sig. Kön handlar om så mycket mer än kille eller tjej, det finns oändliga definitioner och uttryck av kön.

Könsidentitet är en persons självidentifierade kön, det vill säga det kön en person känner sig som. Alla människor har själv rätt att bestämma vilken könsidentitet man har.

Könsuttryck handlar om hur en person uttrycker sitt kön. Det gör du till exempel genom kläder, kroppsspråk, frisyr, socialt beteende, röst samt om och hur du sminkar dig.

Biologiskt kön definieras utifrån inre och yttre könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer, alltså utifrån om man har äggstockar, testiklar, snippa, snopp, högst nivåer av östrogen eller testosteron, eller har XX eller XY-kromosomer.

Juridiskt kön är det kön som står registrerat i folkbokföringen, i passet, i ens legitimation. Ens juridiska kön framgår också av personnumret. I Sverige finns två juridiska kön: tjej/kvinna eller kille/man. Alla barn som föds tilldelas ett juridiskt kön (baserat på deras biologiska kön). Om man fått diagnosen transsexuell kan man ansöka till Rättsliga rådet om att byta juridiskt kön.

Transperson beskriver en person vars könsidentitet och könsuttryck bryter mot samhällets normer kring kön. Trans handlar om kön och det finns många olika sätt att vara trans på. Som transperson kan man ha vilken sexuell läggning som helst. 

Transsexuell innebär att en person identifierar sig som ett annat kön än det biologiska och juridiska kön som tilldelades personen vid födseln. Transsexuella personer har ofta en önskan att förändra kroppen helt eller delvis, främst genom hormonell och kirurgisk behandling. I Sverige kan transsexuella personer även få ändra sitt juridiska kön och få ett nytt personnummer. 

FtM är en förkorting för Female to Male och beskriver en person som vid sin födsel registrerades som tjej och önskar korrigera sin kropp till att bli en mer typisk manskropp. 

MtF är en förkortning för Male to Female, beskriver en person som vid sin födsel registrerades som kille men som önskar korrigera sin kropp till en mer typisk tjejkropp. 

Intergender är den person som identifierar sig som mellan eller bortom kvinna/man-uppdelningen av kön. Intergender betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det. Vissa intergenders känner sig både som tjej och kille. Andra känner att de befinner sig mellan de två kategorierna. Och många intergenders känner sig som inget av dem. Att vara intergender har ingenting att göra med hur ens kropp ser ut utan handlar om vilket kön man känner sig som (ens könsidentitet). Många personer som är intergender använder ”hen” eller "den" som pronomen istället för "hon" eller "han". 

Transvestism innebär att en person, ibland eller alltid – helt eller delvis, klär sig i det som anses vara typiska kläder för ett annat kön. Det behöver inte bara handla om kläder. Det kan även handla om accessoarer, såsom väskor, parfymer och smycken. 

Genderqueer
kan användas av personer som inte vill definiera sin könsidentitet och/eller sin sexuella identitet.  

Nongender innebär att man inte känner sig som något kön alls och att man definierar sig bortom könskategorierna. 

Androgyn är ett ord som beskriver könsidentiteter och könsuttryck som inte liknar normen för killar och tjejer. Androgyn är också en identitet som liknar intergender.  

Cisperson är en person vars könsidentitet följer de normer och förväntningar om finns kring det biologiska och juridiska könet. Det är även vanligt att cispersoners könsuttryck stämmer överens med samhällets normer för hur en ”kille” respektive ”tjej” förväntas vara. En cis-person är till exempel en person som biologiskt och juridiskt är ”tjej” och som också identifierar sig som och uttrycker sig som ”tjej”.

Andra ord som dyker upp när man talar om kön
Drag show
– Drag queen/Drag king innebär att en person ikläder sig ”maskulina” eller ”feminina” attribut, i en tappning som kan beskrivas som ”överdriven”. Detta kallas för att ”draga”. Drag sker ofta i underhållande syfte men kan också handla om att ifrågasätta normer gällande könsuttryck. En person kan syssla med olika typer av drag oavsett könsidentitet; en ”tjej” kan vara drag queen och en ”kille” kan vara drag king. Många blandar samtidigt accessoarer kopplade till båda könen, exempelvis kjol och mustasch.

Intersexualism är en medicinsk diagnos som innebär att en persons kropp inte går att könsbestämma som aningen tjej eller kille, biologiskt sett. Intersexualism är ett medfött tillstånd som endast har med en persons fysiska kropp att göra. Att vara intersexuell är inte samma sak som att vara transperson men man brukar ofta nämna intersexualism när man pratar om transfrågor.

Ord som rör sexuell läggning
Sexualitet och sexuell läggning handlar om vem/vilka man gillar, vilket sex man tycker om att ha och med vem/vilka. 

Homosexuell 
En person som har förmågan att känna och/eller göra något eller alla av 
följande saker med personer av samma könsidentitet: 
* ligga med * bli kär i * vara kåt på * strula med * vara ihop med *

Bisexuell
En person som har förmågan att känna och/eller göra något eller alla av följande saker med personer av olika könsidentitet:
* ligga med * bli kär i * vara kåt på * strula med * vara ihop med *

Heterosexuell
En person som har förmågan att känna och/eller göra något eller alla av följande saker med personer av annan könsidentitet: 
• ligga med * bli kär i * vara kåt på * strula med * vara ihop med *

Asexuell 
En person som kan vara homo, bi- eller heterosexuell och som i perioder eller aldrig känner romantiska och/eller sexuella känslor. En del asexuella har en sexuell praktik utan att känna sexuell upphetsning, andra blir attraherade av olika människor utan att för den delen känna sexuell attraktion. Begreppet används olika av olika personer.

Ord som rör både kön och sexuell läggning
Queer är ett begrepp som beskriver ett kritiskt förhållningssätt till normer. De normer som queer i stor utsträckning vill synliggöra och problematisera är heteronormen och tvåkönsnormen. Queer kan också användas som en identitet och uttrycker då en önskan att slippa identifiera sig. Queerteori och queerpraktik handlar om att synliggöra de maktstrukturer som pågår i samhällen för att kunna ändra på dem.

Ord som beskriver normer
En norm är en oskriven regel som i de flesta fall förblir osynlig tills man bryter mot den.

Heteronormen är samhällets oskrivna regler kring sexualitet och kön. Heteronormen talar om för oss att det mest önskvärda i vårt samhälle är att vara heterosexuell och cis-person. 

Tvåkönsnormen hör ihop med med heteronormen och talar om för oss att förutom att det mest önskvärda är att vara en heterosexuell cisperson ska man dessutom ha ett könsuttryck som bekräftar de idéer som finns kring vad det innebär att vara tjej och kille. Kille och tjej är de två kön som finns enligt tvåkönsnormen.

Mononormen utgår också den från heteronormen och tvåkönsnormen och säger att en kärleksrelation endast kan bestå av två personer.

Uppdaterad: